اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت هفتم

گروه سنی 15 ماه تا 3 سال


فرو کردن گوش پاک کن در اسفنج
👶گروه سنی: ۱۵ ماه تا ۳ سال

⭕گوش پاک کن
⭕اسفنج ⭕باقیچی یک طرف پنبه دار گوش پاک کن را ببرید.

مادر ابتدا شیوه بازی کردن را به کودک یاد میدهد.کودک باید گوش پاک کن ها را به داخل اسفنج فرو کند.

اهداف:
**✔تقویت مهارت حرکتی
✔تقویت هماهنگی چشم و دست
✔تقویت مهارت های ظریف
✔تقویت دقت و توجه**


📲ارسال این صفحه