اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت سیزدهم

تقویت هوش منطقی ریاضی در نوزادان


پرورش هوش در زمان نوزادی ، اکثراً بر پایه پرورش شناخت و اطلاع از کاربرد حس‌های پنجگانه می باشد.

بعد از ۳ ماهگی: رنگ و اشکال مختلف را درک می‌کند ، معنای مخفی و پدیدار را احساس می‌کند ، گونه‌ها و طبقه‌ها را می‌فهمد.

بعد از ۶ ماهگی: بخش‌های صورت را تشخیص می‌دهد ، مفهوم فراوان و اندک را می‌فهمد ، اعضای ایجاد یک الگو و نقاشی را می‌شناسد.

بعد از ۹ ماهگی: اندام‌های بدن را تشخیص می‌دهد ، به معنای مستقر اشکال و ابعاد چیز‌ها مطلع می شود ، به معنی بین روابط و مسافت میان شی‌ها را متوجه می‌شود.

پرورش هوش ریاضی – منطقی در کودکان

پرورش هوش ریاضی پس از یک سالگی مقدور می‌باشد. ولی تعلیم ریاضیات می بایست از قبل از دبستان و با یاگیری ارقام آغاز شود وبه مدد اقسام مختلف بازی‌های لذت بخش کودک را با پاسخ به مسائل ریاضی آشنا کرد.

از بازی‌های محاسبه‌ای یا بازی‌هایی که مربوط به ارقام می شود بهره بگیردبرای کودکان مسئله‌های قصه‌ای طرح کنید تا آن‌ها مسئله را پاسخ دهنداز نقشه‌ها و طرح‌ها برای تعریف موضوعات تازه بهره ببریداز تحلیل جورچین ، بازی‌های ذهنی دشوار و چیستان‌های ریاضی استفاده کنیدعملیات ریاضی را با استفاده از سنگ ، لوبیا ، دکمه و … به آن‌ها نشان دهیدانجام بازی‌هایی که کودک قادر به گروه بندی اشیا گوناگون باشدکودکان را به تلاش به پاسخگویی به مسائل مشتاق کنیدکودکان را تشویق کنید تا مفهوم واقعی قصه‌هایی را که مطالعه می‌کنند رسم و نشان دهدمطالب راحت و ابتدایی رایانه‌ای را با دقت به سنش به او یاد دهیدکودک سعی کند به مسئله‌های ابتدایی و راحت محاسباتی به صورت ذهنی پاسخ دهداز کودک درخواست کنید با اعضای بدن خود چیز‌های مختلفی را بسنجد و طول آن‌ها را با یکدیگر تطبیق دهدنگاه کردن به ویدئو‌ها و انیمیشن های علمی و مربوط به مضامین ریاضی و ذهنی


📲ارسال این صفحه