اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت بیست

آموزش مهارتهای زندگی


مهارتهای زندگی 🍎مونتاژ کردن قطعات یک چراغ قوه🌌

شاید دراول  با شنیدن اسم مونتاژ کردن قطعات یک چراغ قوه این فکر به ذهن ما بیاید که قراراست کاری خارج از حد توان میخواهیم به کودکان واگذار کنیم .ولی در حقیقت در این مطلب ما فقط مونتاژچند قطعه ساده را به کودکان آموزش خواهیم به این صورت که قطعات یک چراغ قوه اسباب بازی  و یا واقعی که جمع آوری آن آسان باشد را همانند تصویر جدا کرده و یکبار به کودک آموزش کامل دهید و نام قطعات ر ا بگویید سپس از کودک بخواهید که خودش این کار را انجام دهد.


📲ارسال این صفحه